Élménysuli Táborfalván!

A 2018/2019-es tanévtől új módszertani programmal kezdődik a nevelő-oktató munka a Csurgay Franciska Általános iskolában a Komplex alapprogram keretében. Iskolánk a programot elsőként indító iskolák körébe tartozik, Magyarország többi általános iskolájában a következő három tanévben kerül folyamatos bevezetésre.

l

A szeptemberi tanévkezdés előtt a tantestület egységesen több tantestületi felkészítést, képzést teljesít (Komplex Alapprogram, Differenciált Fejlesztés Heterogén csoportban, valamint a Digitális alprogrami képzést 3 x 30 óra teljesíti, teljesíttette). A tantestületi képzésekhez alprogrami felkészítések is tartoznak, melyek a tantestület tagjai érdeklődésiköréhez, szakjainak megfelelően szabadon választhattak. A program része a következőkben felsorolt öt alprogram: Testmozgásalapú alprogram (TA), Logikaalapú alprogram (LA), Életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA), Művészetalapú alprogram (MA), Digitálisalapú alprogram (DA).

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

Komplex Alapprogram

 • egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést támogató módszereket;
 • alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot (KIP);
 • különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az alprogramok segítségével.

A program kiemel célja:

•          A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;

•          A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.

•          Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az önművelés képességét.

•          Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése).

•          Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.

Fejlesztési feladatok:

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)!

 • A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak
 • A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják
 • Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
 • A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő stratégiájának kialakításában és megvalósításában
 • Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn.
 • Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!
 • Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.
 • Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.
 • Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) kiépítése
  • énkép, önismeret,
  • hon-és népismeret,
  • európai azonosságtudat
  • egyetemes kultúra,
  • aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés
  • gazdasági nevelés,
  • környezettudatosság, fenntarthatóság
  • művészeti nevelés,
  • művészeti eszközökkel történő nevelés
  • a tanulás tanítása,
  • testi és lelki egészség,
  • felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe
  • testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak

A Komplex Alapprogram az 1−4. évfolyamon kerül bevezetésre a 2018/2019-es tanévben. Majd felmenő rendszerben, az 5−8. évfolyamban is fokozatosan bevezetésre kerül, évente egy-egy évfolyam csatlakozásával.

A 2018/2019-es tanévben az alsó tagozat minden osztályában ezzel a módszertani programmal nevelünk-oktatunk. Az eddigi kötelező heti óraszámok a tantárgyi struktúrát, értékelést nem érinti. Egész napos iskola lévén a mi eddigi napirendünkbe, órarendünkbe a teljes program beépíthető.

Annyiban lesz eltérés, hogy az un. „tanulós” órákból minden 5. órát csoportmunkában foglalkoztatás (KIP = DFHT) módszerrel tanítjuk, természetesen a készség tárgyak is bevonhatók e körbe. Az eddigi „egész napos” órák körébe vonjuk be az alprogramokat heti 1-1 órában.

A felső tagozatban szintén a „tanulós” órákból minden 5. órát csoportmunkában foglalkoztatás (KIP = DFHT) módszerrel tanítjuk. Az alprogrami foglakozásokat pedig 5. évfolyamtól folyamatosan vezetjük be önállóan ill. beépítjük módszertanát a tanítási órákban.

Az iskola minden osztályában a reggeli becsöngetést (7 óra 35 perc) nem módosítjuk, de kérjük, hogy a tanulók reggel pontosan érkezzenek, mert 15 perces „beszélgető kör”-rel kezdjük, ezzel könnyebbé téve a reggeli munkára hangolódást.

A csengetési renden, az iskolában tartózkodás rendjén, a szakköri foglakozások eddig megszokott menetén nem változtatunk.